Sosiaalisen käyttäytymisen muutosviestinnän (SBCC) tekninen neuvonantaja kansainvälisessä pelastuskomiteassa (2023)

Social Behaviour Change Communication (SBCC) Technical Advisor At International Rescue Committee (1)


Työnkuvaus
IRC:n visiona on johtaa humanitaarista alaa toteuttamalla vaikuttavia, kustannustehokkaita ohjelmia kriisistä kärsiville ihmisille ja käyttämällä oppimistamme ja kokemustamme politiikan ja käytännön muokkaamiseen. Tämän vision saavuttamiseksi IRC:n Technical Excellence (TE) tarjoaa teknistä apua IRC:n maaohjelman henkilökunnalle ja jakaa oppimamme politiikkaan ja käytäntöihin vaikuttamisen.

TE:llä on kolme keskeistä tavoitetta, joiden eteen työskentelemme:

 • Ohjaa ohjelman suunnittelua tulosten saavuttamiseksi ottamalla mukaan parhaat käytettävissä olevat todisteet.
 • Rakenna maaohjelmien henkilöstön teknisiä valmiuksia toteuttaa, mitata ja jatkuvasti parantaa ohjelmia.
 • Vaikuta IRC:hen, vertaistoimistoihin ja lahjoittajiin käyttämään todistettuja interventioita ja luo uutta näyttöä muuttaaksesi ihmisten elämää.

Ympäristöterveysalan ohjelmia tukee seitsemän teknisen neuvonantajan pääkonttoriryhmä, jota valvoo vanhempi tekninen neuvonantaja Environmental Health ja joka varmistaa laadukkaan ohjelmoinnin liittyenvesihuolto, sanitaatio, hygienian edistäminen ja infektioiden ehkäisy ja valvonta (IPC). EH-tiimi sijaitsee institutionaalisesti IRC:n terveysyksikössä terveyden (perusterveydenhuolto/lisääntymisterveys, mielenterveys) ja ravitsemuksen ohella.

Sijainti: Nigeria, Senegal, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Urakategoria: Seuranta ja arviointi

Vuosien kokemus: 5-9 vuotta

Teema: Terveys

Erityisvastuut:

SBCC Technical Advisor (TA) käyttää vähintään 80 % ajastaan ​​teknisen avun toimittamiseen henkilökohtaisesti ja etänä EH-ohjelman kollegoille valituissa prioriteettimaissa (4–5) Länsi-Afrikan ja Suurten järvien alueilla. Tämä on ensisijaisesti kenttävastaava, jonka keskeinen vastuu keskittyy ohjelman laatuun ja kenttätiimien kapasiteetin kehittämiseen. Ensisijainen maatuki määritellään yhdessä STA:n ja maan johdon kanssa ohjelmoinnin laajuuden, kunnianhimoisuuden, uusien lähestymistapojen käyttöönoton ja olemassa olevan kenttäkapasiteetin perusteella, ja sitä tarkastellaan uudelleen kahdesti vuodessa. Loput 20 % heidän ajastaan ​​käytetään muiden EH TA:iden ja Health & Nutrition -tiimien tukemiseen politiikan kehittämisessä, tutkimuksen tukemisessa ja sosiaalisen käyttäytymisen muutosviestinnän (SBCC) ohjelmoinnin parhaiden käytäntöjen vaikuttamisessa maailmanlaajuisessa terveysohjelmassamme. Tämä sisältää myös osallistumisen liiketoiminnan kehittämiseen strategisten, teknisten yksiköiden vetämien mahdollisuuksien saamiseksi kaikkialla Healthissa. SBCC:n tekninen neuvonantaja (Länsi-Afrikka/Suuret järvet) työskentelee tiiviisti ja yhteistyössä SBCC:n TA:n (Itä-Afrikka/Aasia/MENA) kanssa tukeakseen SBCC:n kapasiteetin kehittämisponnisteluja koko terveysyksikössä.

SBCC:n teknisen neuvonantajan erityiset vastuut ovat seuraavat:

Yhteistyössä maakohtaisen EH TA:n kanssa (80 % LoE)

Ohjaa ohjelman suunnittelua.

 • Tue maaohjelman henkilökuntaa suunnittelemaan sanitaatio- ja hygieniakäyttäytymisen muutososia ohjelmiin ja hankkeisiin varmistaen, että ne ovat:
 • IRC:n strategian mukainen, johon kuuluu maaohjelman henkilöstön tukeminen tulosten ja muutosteorioiden kontekstualisoinnilla sekä interventioiden valitseminen parhaan saatavilla olevan näytön ja paikallisen kontekstin perusteella.
 • Vastaa asiakkaan tarpeisiin ja mieltymyksiin.
 • Perustuu järkevään kontekstiin ja sukupuolianalyysiin
 • Auta määrittelemään lähestymistapa ryhmittymiseen / kumppanuuteen muiden organisaatioiden kanssa.
 • Tukea indikaattorien valintaa maaohjelmia varten

Osallistuminen liiketoiminnan kehittämiseen.

 • Tarkista ehdotusten sanitaatio- ja hygieniakomponenttien tekninen laatu, mukaan lukien teknisten toimien tarkastelu ja yhdenmukaisuuden varmistaminen IRC:n tulosten kanssa.
 • Syötä ehdotuksia koskeviin go / ei go -päätöksiin.
 • Anna tietoja projektin toteuttamiseen tarvittavista budjeteista.

Maaohjelman henkilöstön teknisten valmiuksien kehittäminen jatkuvan ohjelman laadun ja innovaation varmistamiseksi:

 • Työskentele maaohjelman kollegoiden kanssa auttamaan analysoimaan tietoja, jotka auttavat säännöllisissä tarkasteluissa ja kurssin korjaamisessa tarpeen mukaan.
 • Tue parhaiden käytäntöjen ja opittujen kokemusten dokumentointia ja helpota kontekstien välistä oppimista maaohjelman henkilöstön kanssa eri alueilla.
 • Järjestä teknistä koulutusta ja jatkuvaa teknistä valmennusta ja mentorointia maaohjelman henkilökunnalle, mukaan lukien IRC-tuloksista, muutosteorioista, todisteista ja indikaattoreista.
 • Tuetaan johtavien maaohjelmien henkilöstön rekrytointia ja sanitaatio- ja hygieniahenkilöstön käyttöönottoa.

Yhteistyössä SBCC TA:n (Itä-Afrikka/Aasia/MENA) kanssa (20 % LoE)

Vaikuta IRC:hen, vertaistoimistoihin ja lahjoittajiin käyttämään todistettuja interventioita ja luomaan uutta näyttöä

 • Edistää koordinoitua strategiaa ja SBCC:n toimittamista terveydenhuollon (ala)sektoreilla ja varmistaa, että lähestymistavat ovat yhdenmukaisia ​​nykyisten parhaiden käytäntöjen kanssa.
 • Tue terveysyksikön kollegoiden valmiuksien kehittämistä hyväksi havaituilla SBCC-lähestymistapoilla
 • Tarkista ja jaa työkaluja/resursseja/opetussuunnitelmia ja työskentele valittujen EH-tiimien kollegoiden ja muiden terveysyksiköiden teknisten neuvonantajien kanssa kontekstualisoidaksesi, mukauttaaksesi ja ottaaksesi käyttöön maailmanlaajuisia ja maakohtaisia ​​materiaaleja.
 • Edustaa terveysyksikköä SBCC:hen liittyvissä IRC:n maailmanlaajuisissa työvirroissa ja aloitteissa.
 • Osallistu EH-tiimin tutkimusohjelmaan ja vaikuta siihen ja esittele tutkimustuloksia eri yhteyksissä ja asiaankuuluvissa konferensseissa.

Työn pätevyys:
Koulutus:Sosiaali-/käyttäytymistieteiden korkeakoulututkinto (sosiologia, antropologia, psykologia, terveyskasvatus), painopisteenä osallistava viestintä, viestinnän suunnittelu, sosiaalinen mobilisaatio, osallistava tutkimus, koulutus ja käyttäytymisen muutosinterventioiden vaikutusten arviointi, mieluiten maisterin tasolla, tai vaaditaan vastaava yhdistelmä koulutusta ja kokemusta.


Työkokemus:Vähintään 5–8 vuotta SBCC/Sanitation and Hygiene Promotion -ohjelmien toteuttamisessa ja/tai johtamisessa humanitaarisessa tai kansainvälisessä kehitysympäristössä. Vankka ymmärrys sosiaalisen ja käyttäytymisen muutoksen periaatteista ja keskeisistä elementeistä viestii terveyteen, ravitsemukseen ja ympäristöterveysohjelmointiin. Kokemus teknisten työkalujen ja materiaalien kehittämisestä sekä sanitaatio- ja hygieniakäyttäytymisen muuttamiseen liittyvästä tutkimuksesta on erittäin toivottavaa. Kokemus strategian kehittämisestä ja eri sektoreiden tai tieteenalojen välisestä työskentelystä on erittäin toivottavaa. Osoitettu asiantuntemus haitallisten sukupuolinormien muuttamisesta SBCC-lähestymistapojen avulla ja sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen.

Osoitetut taidot ja pätevyydet:Osoitettu asiantuntemus ohjelmien suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa sekä kyky muuttaa käsitteet ja strategia mitattavissa oleviksi toimiksi. Vahvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot. Osoitettu sitoutuminen valuutan uusimiseen ja ylläpitämiseen parhaiden käytäntöjen avulla.

Kielitaidot:Sujuva ranskan ja englannin kielen taito on välttämätöntä.

Työympäristö:** Jopa 40 % matkasta voidaan vaatia. Tämä tehtävä tulee sijaitsemaan Dakarissa, Abujassa tai Lontoossa.

Kaikkien IRC:n työntekijöiden on noudatettava IRC Way -standardeja ammatillista käyttäytymistä varten ja IRC-maiden työllisyyspolitiikkaa.

Korvaus:

Ilmoitetut palkkatasot koskevat Yhdysvalloissa asuvia ehdokkaita. Vaihteluvälit perustuvat useisiin tekijöihin, kuten työmarkkinoihin, työn tyyppiin, sisäiseen tasa-arvoon ja budjettiin. Tarkat tarjoukset kalibroidaan työpaikan, yksittäisen hakijan kokemuksen ja taitojen mukaan suhteessa määriteltyihin työn vaatimuksiin.

COVID-19-rokotusvaatimus:

IRC:n velvollisuuden mukaisesti tarjota ja ylläpitää työpaikka, joka on vapaa tunnetuista vaaroista ja sitoutumisemme suojella työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteisöjemme terveyttä, IRC vaatii uusia työntekijöitä toimittamaan todisteet rokotuksesta COVID-19-virusta vastaan. harkitaan kaikissa toimisto- tai hybriditehtävissä. Kaikki IRC:n USA:n toimistot vaativat täyden rokotuksen voidakseen osallistua toimiston sisäisiin toimintoihin (esim. kokouksiin, koulutukseen).

Sitoutuminen monimuotoisuuteen ja osallistavuuteen:

IRC on sitoutunut rakentamaan monipuolisen organisaation ja osallistavan ilmapiirin. Suosittelemme hakemaan hakijoita, jotka voivat osoittaa pystyvänsä edistämään tätä tavoitetta.

Tasa-arvoinen työnantaja:

Olemme tasa-arvoinen työnantaja ja arvostamme monimuotoisuutta yrityksessämme. Emme syrji rodun, uskonnon, ihonvärin, kansallisen alkuperän, sukupuolen, sukupuolen, sukupuolen ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, iän, siviilisäädyn, veteraaniaseman tai vammaisuuden perusteella. Varmistamme, että vammaisille tarjotaan kohtuulliset mukautukset osallistuakseen työhakemus- tai haastatteluprosessiin, suorittaakseen tärkeitä työtehtäviä sekä saada muita työsuhteeseen liittyviä etuja ja etuja. Ota yhteyttä ja pyydä majoitusta.

USA:n edut:

Tarjoamme kattavan ja erittäin kilpailukykyisen valikoiman etuja. Yhdysvalloissa näihin kuuluvat: 10 sairauspäivää, 10 Yhdysvaltain lomapäivää, 20–25 palkallista vapaapäivää (riippuen roolista ja toimisuhteesta), sairausvakuutus alkaen 145 dollaria kuukaudessa, hammashoito alkaen 7 dollaria kuukaudessa ja näkökyky alkaen 5 dollaria kuukaudessa, FSA terveydenhuoltoon, lastenhoitoon ja työmatkakuluihin, 403b eläkesäästösuunnitelmat, joissa on jopa 4,5 % välittömästi ansaittu vastaava maksu, plus 3–7 % IRC-perusmaksu (3 vuoden käyttöoikeus), työkyvyttömyys- ja henkivakuutus sekä Työntekijän avustusohjelma, joka on henkilöstömme ja heidän perheidensä käytettävissä tukemaan neuvontaa ja hoitoa kriisitilanteissa ja mielenterveysongelmissa.

Kuinka hakea

KLIKKAA TÄSTÄ HAKEMUKSESI

Aiheeseen liittyvät julkaisut:

 1. Sosiaalisen käyttäytymisen muutosviestinnän (SBCC) tekninen neuvonantaja kansainvälisessä pelastuskomiteassa (IRC)
 2. Kansainvälisen pelastuskomitean (IRC) sosiaalisen ja käyttäytymismuutosviestinnän (SBCC) asiantuntija
 3. Population Services Internationalin (PSI) sosiaalisen käyttäytymisen muutosviestinnän (SBCC) johtaja
 4. Formatiivisen tutkimuksen ja sosiaalisen käyttäytymisen muutosviestinnän (SBCC) strategian kehittämiskonsultti Plan Internationalissa

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 02/12/2023

Views: 5629

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.